Burime Trajnimi

Sinergji të Projektit PACT nga ANTTARC me Projektin CIVILSC nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

CIVILISC është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i cili implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Tiranë, sëbashku me organizatën partnere bullgare RiskMonitor. Qëllimi i këtij projekti është fuqizimi dhe ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile në zonat e izoluara të vendit për të rritur rolin e tyre në promotivimin e mirëqeverisjes dhe në luftën kundër korrupsionit.

Gjeni platformën në link-un  më poshtë:

http://civilisc.train.riskmonitor.bg/

Materiale Trajnimi

Buxhetimi me Pjesëmarrje Qytetare.pdf

Konflikti i Interesit.pdf

Angazhimi Qytetar në Monitorimin e Procedurave Publike.pdf

Infrastuktura e Etikës dhe Integriteti në Qeverisjen Vendore.pdf

Qeverisja e Mirë në Shpenzimet Publike në Nivel Vendor: Roli i Shoqërisë Civile si Vëzhgues.pdf